سنگ یشم

کارفرما: سنگ یشم
عنوان پروژه: تابلو برق قسمت تصفیه آب
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۴
محل پروژه: زارچ
کاشی امین میبد

کارفرما: کاشی امین میبد
عنوان پروژه: تابلو برق شارژ پرس ها از سیلوهای گرانول
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۳
محل پروژه: میبد
کاشی امین میبد

کارفرما: کاشی امین میبد
عنوان پروژه: تابلو برق شارژ سیلوهای گرانول از اسپری
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۳
محل پروژه: میبد
صنایع غذایی آرمیتا

کارفرما: صنایع غذایی آرمیتا
عنوان پروژه: تابلو برق شارژ و شستشوی هوپر دستگاه های پرکن
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۳
محل پروژه: شهرک صنعتی اشکذر