کاشی مسعود ایران

کارفرما: کاشی مسعود ایران
عنوان پروژه: تابلو برق شارژ پرس ها از سیلوهای گرانول قدیم
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۸۸
محل پروژه: یزد - دروازه قرآن
شرکت فوم سازان

کارفرما: شرکت فوم سازان
عنوان پروژه: تابلو برش فوم
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۸۷
محل پروژه: یزد
شرکت فوم سازان

کارفرما: شرکت فوم سازان
عنوان پروژه: تابلو برش فوم
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۸۶
محل پروژه: یزد