ترانس ct چیست ؟ + آموزش نصب

کارفرما: ترانس ct چیست ؟ + آموزش نصب
عنوان پروژه:
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه:
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه: