سافت استارتر یا اینورتر ، کدامیک؟

کارفرما: سافت استارتر یا اینورتر ، کدامیک؟
عنوان پروژه:
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه:
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه: