کلید قطع اضطراری یا کلید امرجنسی

کارفرما: کلید قطع اضطراری یا کلید امرجنسی
عنوان پروژه:
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه:
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه: