اتوماسیون صنعتی اصفهان

کارفرما: اتوماسیون صنعتی اصفهان
عنوان پروژه:
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه:
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۵
محل پروژه: