سافت استارتر یا اینورتر ، کدامیک؟

کارفرما: سافت استارتر یا اینورتر ، کدامیک؟
عنوان پروژه:
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه:
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه:
بی متال و نحوه نصب آن

کارفرما: بی متال و نحوه نصب آن
عنوان پروژه:
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه:
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه:
کلید محافظ جان RCCB و نحوه عملکرد آن

کارفرما: کلید محافظ جان RCCB و نحوه عملکرد آن
عنوان پروژه:
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه:
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه:
ترانس ct چیست ؟ + آموزش نصب

کارفرما: ترانس ct چیست ؟ + آموزش نصب
عنوان پروژه:
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه:
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه: