مجتمع کاشی میبد

کارفرما: مجتمع کاشی میبد
عنوان پروژه: تعویض و توسعه سیستم توزین دینامیک شارژ اسپری
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: تعویض سیستم توزین دینامیک Sacmi ایتالیا و ارتقا از 8 سیلو به 10 سیلو
تاریخ پروژه: سال ۱۴۰۰
محل پروژه: یزد، میبد