شرکت مهرداد سرام

کارفرما: شرکت مهرداد سرام
عنوان پروژه: سیستم توزین دینامیک از 8 سیلو و شارژ مستقیم بالمیل های بچ
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: طراحی، برنامه نویسی و راه اندازی مجدد سیستم توزین دینامیک
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹
محل پروژه: یزد، مهریز