شرکت نوین سرام

کارفرما: شرکت نوین سرام
عنوان پروژه: سیستم توزین دینامیک از 8 سیلو و شارژ بالمیل کانتینیوز
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: تعویض و توسعه سیستم ریماس ترکیه
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹
محل پروژه: یزد، تفت