گروه صنعتی گچبرگ یزد

کارفرما: گروه صنعتی گچبرگ یزد
عنوان پروژه: خط کامل تولید گچبرگ
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: تعویض و توسعه سیستم خط کامل تولید گچبرگ
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹
محل پروژه: یزد، مهریز