شرکت یکتا گرانول

کارفرما: شرکت یکتا گرانول
عنوان پروژه: سیستم توزین دینامیک
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹
محل پروژه: یزد، میبد