شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد

کارفرما: شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد
عنوان پروژه: سیستم تولید پودر
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹
محل پروژه: یزد