کاشی آبان یزد

کارفرما: کاشی آبان یزد
عنوان پروژه: دیزل ژنراتور اضطراری
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: تغییر و راه اندازی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۷
محل پروژه: یزد