مهشویان یزد

کارفرما: مهشویان یزد
عنوان پروژه: خط تولید سیلیکات
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۶
محل پروژه: یزد، شهرک صنعتی ولیعصر