آجر آذرخش

کارفرما: آجر آذرخش
عنوان پروژه: تابلو کنترل سیستم توزین
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۵
محل پروژه: قم ، شهرک صنعتی محمود آباد