کارخانه فرش کسری

کارفرما: کارخانه فرش کسری
عنوان پروژه: تعمیر دستگاه سیم کشی سرقت شده و راه اندازی مجدد آن
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: تهیه نقشه، تامین قطعات، سیم کشی مجدد کلیه تجهیزات و راه اندازی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۵
محل پروژه: یزد، زارچ