کاشی نوین سرام یزد

کارفرما: کاشی نوین سرام یزد
عنوان پروژه: تابلو برق قسمت تصفیه و بازیافت آب
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۵
محل پروژه: شهرک صنعتی سفید کوه تفت

کلمات کلیدی: