سنگ یشم

کارفرما: سنگ یشم
عنوان پروژه: تابلو برق قسمت تصفیه آب
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۴
محل پروژه: زارچ