کاشی مسعود ایران

کارفرما: کاشی مسعود ایران
عنوان پروژه: تابلو برق انتقال خاک از سیلوهای فرمولاسیون به سیلوهای ذخیره
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۲
محل پروژه: یزد - دروازه قرآن