کاشی میلاد یزد

کارفرما: کاشی میلاد یزد
عنوان پروژه: تابلو کنترل پمپ های آتش نشانی
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۱
محل پروژه: شهرک سنگ مهریز