مدیریت شعب بانک سپه استان یزد

کارفرما: مدیریت شعب بانک سپه استان یزد
عنوان پروژه: طراحی و راه اندازی دیزل ژنراتور اضطراری
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، اجرا
تاریخ پروژه: سال ۱۳۸۹
محل پروژه: یزد