درایو و سرو موتور ASDA-M

پشتیبانی از E-cam
پاسخ فرکانسی سرعت بالا
قابلیت بالا در مهار لرزش و رزونانس موتور
سازگاری با G-Code
مناسب بارهای معمولی
پشتیبانی از DMCNET/Canopen/RS232/RS485
استفاده ترکیبی از کنترلرهای قدرتمند DSP شرکت TI و FPGA شرکت XILINXجهت کنترل و تولید پالس SVPWM

کاتالوگ deltaDelta_ASDA-M

راهنما deltaDELTA_IA-ASDA_M