درایو و سرو موتور ASDA-B

دارای مد سرعت و گشتاور و موقعیت و داراس یه مد کنترل ترکیبی
زمان شتاب از ۳۰۰۰- تا ۳۰۰۰+ rpm در میلی ثانیه
دارای مد Auto tuning
دارای نرم افزار جهت تنظیم پارامترها و مشاهده سیگنالهای داخلی درایو جهت تنظیم بهینه
استفاده ترکیبی از کنترلرهای قدرتمند DSP شرکت TI و FPGA شرکت XILINXجهت کنترل و تولید پالس SVPWM

کاتالوگ deltaB.pdf

راهنما deltaASDA-B.pdf