برخی از پروژه های انجام گرفته توسط کیا کنترل
کاشی مریم میبد

کارفرما: کاشی مریم میبد
عنوان پروژه: تابلو برق قسمت تصفیه آب و فیلتر پرس
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۸۸
محل پروژه: میبد
کاشی مسعود ایران

کارفرما: کاشی مسعود ایران
عنوان پروژه: تابلو برق شارژ پرسها از سیلوهای گرانول جدید
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۸۸
محل پروژه: یزد - دروازه قرآن
کاشی مسعود ایران

کارفرما: کاشی مسعود ایران
عنوان پروژه: تابلو برق شارژ سیلوهای گرانول از اسپری جدید
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۸۸
محل پروژه: یزد - دروازه قرآن
کاشی مریم میبد

کارفرما: کاشی مریم میبد
عنوان پروژه: تابلو برق شارژ سیلوهای گرانول از اسپری جدید
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۸۸
محل پروژه: میبد