برخی از پروژه های انجام گرفته توسط کیا کنترل
شرکت یکتا گرانول

کارفرما: شرکت یکتا گرانول
عنوان پروژه: سیستم توزین دینامیک
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹
محل پروژه: یزد، میبد
شرکت صنایع کاشی و سرامیک آیدا سرام

کارفرما: شرکت صنایع کاشی و سرامیک آیدا سرام
عنوان پروژه: سیستم شارژ سیلوهای گرانول
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹
محل پروژه: خراسان جنوبی، بیرجند
شرکت صنایع کاشی و سرامیک آیدا سرام

کارفرما: شرکت صنایع کاشی و سرامیک آیدا سرام
عنوان پروژه: سیستم شارژ پرس
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹
محل پروژه: خراسان جنوبی، بیرجند
شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد

کارفرما: شرکت پردیس پژوهش فناوران یزد
عنوان پروژه: سیستم تولید پودر
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹
محل پروژه: یزد