یکتا گرانول میبد

کارفرما: یکتا گرانول میبد
عنوان پروژه: شارژ سیلوهای گرانول
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹
محل پروژه: یزد، میبد
یکتا گرانول میبد

کارفرما: یکتا گرانول میبد
عنوان پروژه: برداشت از سیلوهای گرانول
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹
محل پروژه: یزد، میبد
یکتا گرانول میبد

کارفرما: یکتا گرانول میبد
عنوان پروژه: سیستم روانکاری
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۹
محل پروژه: یزد، میبد
یکتا گرانول میبد

کارفرما: یکتا گرانول میبد
عنوان پروژه: سیستم فرآوری و انتقال دوغآب خط یک
مجری: کیا کنترل یزد مجری اتوماسیون صنعتی و برق صنعتی
نوع پروژه: مشاوره، طراحی، برنامه نویسی
تاریخ پروژه: سال ۱۳۹۸
محل پروژه: یزد، میبد